|
Ana Sayfa

HAKKIMIZDA

DATEK;Türkiye’de hýzla geliþmekte olan gemi inþa sektörünün elektrik iþlerinde eðitimli ve akademisyen kadro eksikliðini fark edip, bu açýðý kapatabilecek yeterlilikte kendini geliþtirerek sektöre adým atmýþtýr.
Bilgi ve deneyimi ,konularýnda uzman insan gücüyle birleþerek, mutlak kaliteyi ve müþteri memnuniyetini en önemli ilke edinerek, kararlý ve saðlam adýmlarla yoluna devam etmektedir.
Müþterilerimiz, çalýþanlarýmýz ve tedarikçilerimizin bize duyduklarý güven, diðer þirketlerle rekabet etme gücümüzü saðlamaktadýr.
DATEK’in ciddiyetinin,kalitesinin ve müþteri memnuniyetinin temelinde yatan deðerler:
 • Güvenilir olmak
 • Deneyimli olmak
 • Yüksek sorumluluk bilinci
 • Müþteri,çalýþan ve tedarikçi memnuniyeti
 • Ýþ ahlakýna baðlý kalma
 • Müþteri beklentilerini aþan katma deðerli iþ birliði ve netice

  VÝZYONUMUZ

  Gemi elektriði sektöründe, katma deðerli çözümler getiren, en ileri teknolojiyi, müþteri ve kullanýcýya en hýzlý þekilde sunabilen, sektördeki deðiþmelere yön verebilen, yerli ve yabancý iþ ortaklarýnýn birinci tercihi lider bir þirket olmak.

  MÝSYONUMUZ

  Deðerlerimize baðlý kalarak, gemi elektriði sektöründe en son teknolojileri kullanýp, kaliteli hizmet gerçekleþtirmek,Müþteri ve kullanýcý memnuniyetini aþan en iyi hizmeti sunmak.